Important GRs

GR - Dr. Sharadchandra Pawar College Of Agriculture Baramati(10.08.2022) Rules and regulation for ug agriculture professional courses (notification,1/6/2018) / व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली (कृषी) (अधिसूचना, दि. १/६/२०१८) Rules and regulation for ug professional course fisheries sciences (GR, 18/06/2018) / व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाची व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश नियमावली (मत्स्य शास्त्र) (शासन निर्णय, दि. १८/०६/२०१८) CET GR (Agri), Dt. 02/02/2018 / सामाईक प्रवेश परीक्षा लागू करणे (कृषी) (शासन निर्णय, दि. ०२/०२/२०१८) CET GR (Fisheries science ), Dt. 23/02/2018 / सामाईक प्रवेश परीक्षा लागू करणे (मत्स्य शास्त्र) (शासन निर्णय, दि. २३/०२/२०१८) Notification 2018 (Professional Educational Courses) / अधिसूचना २०१८ (व्यावसायिक शैक्षिणक अभ्यासक्रम) Dated 15.1.2018 Notification 2018 (Professional Educational Courses) / अधिसूचना २०१८ (व्यावसायिक शैक्षिणक अभ्यासक्रम)" Dated 23.2.2018 Government Resolution regarding Minority Admission Process Guidelines & Instructions w.r.t. admissions under NRI Quota राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थयांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत - दि ०७/१०/२०१७ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थीकडून प्रवेशच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्याची शिक्षण शुकांची ५० % रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत - दि १०/०४/२०१८ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादय रुपया ६ लाखा वरून रुपया ८ लाखा करण्याबाबत - दि ३१/०३/२०१८ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत मंजूर करण्यात येणारी शिक्षण शुल्काची रक्कम लाभाथ्यांच्या बँक खात्यात दोन हप्त्यात जमा करण्याची मुदत वाढवून देण्याबाबत - दि १३.०९. २०१७