Education

Comparison table of permanently Non granted colleges grade as per university and third party evaluation / राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातंर्गत कार्यरत विना अनुदानित महाविद्यालयांची वर्गवारी ( विद्यापीठ आणि त्रयस्थ समितीच्या मुल्यानंकनाचा तुलनात्मक तक्ता ) Model Note of MCAER / कृषी परिषदेची संक्षिप्त माहिती अनधिकृत संस्था व अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांबद्दल जाहिर सूचना व यादी २०२०-२१ अनधिकृत संस्था व अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याबाबत अधिनियम Maharashtra unauthorized institutions and unauthorized courses in agriculture education (prohibition) Act 2013, (as modified upto 26/01/2016) / महाराष्ट्र कृषी शिक्षण यामधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठयक्रम (प्रतिबंध) अधिनियम , २०१३ (दि. २६/०१/२०१६ पर्यंत सुधारित )
चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत कृषी तंत्रनिकेतन विद्यालयांच्या वर्गवारीचा गोषवारा चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘अ ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘ब ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘क ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘ड ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी
विना अनुदान तत्वावरील कृषी व सलंग्न विद्या शाखांचे नवीन पदवी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी प्राथमिक कार्यापद्धती व निकष नवीन विना अनुदान तत्वावरील कृषि व संलग्न महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी द्यावयाच्या अर्जाच्या प्रस्तावाची छाननी, नवीन तुकडीवाढ इत्यादीबाबत शुल्कात वाढ कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २० लाख अनामत रक्कम कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करण्याबाबत कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २०. लाख अनामत रक्कम टप्याटप्याने कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करणेबाबत कायम स्वरुपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयाकडून मागविण्यात आलेली अनामत रक्कम व माहिती कृषी परिषद कार्यालायास सादर करणेबाबत कारणे दाखवा नोटीस