Education

चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत कृषी तंत्रनिकेतन विद्यालयांच्या वर्गवारीचा गोषवारा चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘अ ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘ब ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘क ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत ‘ड ' दर्जाप्राप्त कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी तंत्रनिकेतनांचे सांकेतांक क्रमांक ,विद्यापीठनिहाय यादी
नवीन विना अनुदानित तत्त्वावरील पदवी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी प्राथमिक कार्यपद्धती तसेच तुकडीवाढ , रूपांतर इत्यादी बाबतच्या शुल्काचे परिपत्रक विना अनुदान तत्वावरील कृषी व सलंग्न विद्या शाखांचे नवीन पदवी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी प्राथमिक कार्यापद्धती व निकष नवीन विना अनुदान तत्वावरील कृषि व संलग्न महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी द्यावयाच्या अर्जाच्या प्रस्तावाची छाननी, नवीन तुकडीवाढ इत्यादीबाबत शुल्कात वाढ कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २० लाख अनामत रक्कम कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करण्याबाबत कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २०. लाख अनामत रक्कम टप्याटप्याने कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करणेबाबत कायम स्वरुपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयाकडून मागविण्यात आलेली अनामत रक्कम व माहिती कृषी परिषद कार्यालायास सादर करणेबाबत कारणे दाखवा नोटीस