पदाधिकारी / Officers

 

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद सदस्याची यादी.

रचना

१.मा. ना. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील, मंत्री (कृषि) महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई व अध्यक्ष, कृषि परिषद, पुणे
२. मा. खा. संजय धोत्रे, उपाध्यक्ष, कृषी परिषद
३. श्री. महेन्द्र ब. वारभुवन, भाप्रसे, महासंचालक, कृषि परीषद, पुणे
४. डॉ. के. पी. विश्वनाथा, कुलगुरू , महात्मा फुले कृषी विदयापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर
५. डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कृषी विदयापीठ, अकोला
६. डॉ. अशोक स. ढवण, कुलगुरू,वसंतराव नाईक मराठवाडा, कृषी विदयापीठ, परभणी
७. डॉ. एस. डी. सावंत, कुलगूरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ, दापोली
८. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
९. प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
१०. सचिव (वित्त), वित्त, विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
११. सचिव (नियोजन), नियोजन, विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
१२. उप महासंचालक (फलोत्पादन), भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, कृषी अनुसंधान भवन, पुसा रोड, नवी दिल्ली
१३. मफुकृवि. राहुरी कार्यकारी परिषद सदस्य- रिक्त
१४. डॉ. पंदेकृवि. अकोला कार्यकारी परिषद सदस्य- रिक्त
१५. वनामकृवी, परभणी कार्यकारी परिषद सदस्य. - रिक्त
१६. डॉ. बासाकोकृवि. दापोली कार्यकारी परिषद सदस्य-- रिक्त
१७. मा. राज्यपाल यांनी नियुक्ती केलेले सदस्य-- रिक्त
१८. राज्यशासन नियुक्ती केलेले दोन कृषी शास्त्रज्ञ -- रिक्त

निमंत्रित :

१९. मा. राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
२०. सचिव (पदुम) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२
२१. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००१
२२. आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय), खान अब्दुल गफारखान मार्ग, वरळी सी फेस मुंबई
२३. आयुक्त, पशुसंवर्धन मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००१
२४. संचालक, मुद व पाणलोट क्षेत्र विकास, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११००१
२५. संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
२६. संचालक, फलोत्पादन शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
२७. संचालक सामाजिक वनीकरण ,मध्यवर्ती इमारत ,पुणे -१
२८. डॉ. एच. के. कौसडीकर, संचालक (शिक्षण),कृषी परिषद ,पुणे
२९. डॉ. एच. के. कौसडीकर, संचालक (संशोधन) ,कृषी परिषद ,पुणे.
३०. डॉ विठ्ठल एस. शिर्के , संचालक (विस्तार शिक्षण आणि सासावी ), कृषी परिषद ,पुणे .
३१. श्री. गणेश घोरपडे, सहसंचालक (प्रशासन), कृषी परिषद ,पुणे.
३२. श्री. जी. बी. पाटील, सहसंचालक (वित्त), कृषी परिषद ,पुणे.